تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
لوله پوشفیت یکسر سوکت پلیران ( پروتکت) - ۳۰ سانتی متری ۱۴۱,۶۵۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
لوله پوشفیت یکسر سوکت پلیران ( پروتکت) - ۵۰ سانتی متری ۲۶۵,۱۸۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
لوله پوشفیت یکسر سوکت پلیران ( پروتکت) - ۱۰۰ سانتی متری ۴۱۲,۰۶۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
لوله پوشفیت یکسر سوکت پلیران ( پروتکت) - ۲۰۰ سانتی متری ۷۷۱,۳۶۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
لوله پوشفیت یکسر سوکت پلیران ( پروتکت) - ۳۰۰ سانتی متری ۱,۱۰۱,۵۶۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
لوله پوشفیت یکسر سوکت پلیران ( پروتکت) - ۳۰ سانتی متری ۲۳۷,۳۵۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
لوله پوشفیت یکسر سوکت پلیران ( پروتکت) - ۵۰ سانتی متری ۳۱۸,۲۹۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
لوله پوشفیت یکسر سوکت پلیران ( پروتکت) - ۱۰۰ سانتی متری ۴۹۵,۲۹۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
لوله پوشفیت یکسر سوکت پلیران ( پروتکت) - ۲۰۰ سانتی متری ۹۵۲,۰۴۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
لوله پوشفیت یکسر سوکت پلیران ( پروتکت) - ۳۰۰ سانتی متری ۱,۳۶۲,۹۶۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+