تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
کونیک کن پوشفیت پروتکت پلیران ۸,۵۰۲,۷۰۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰-۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
آچار تسمه ای پوشفیت پروتکت پلیران ۳,۶۳۹,۱۰۰ ریال پلی ران اتصال
تمامی قطرها ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
استاپر ۹۰درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۴,۲۰۵,۰۰۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
استاپر ۹۰درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۵,۰۷۱,۳۰۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
استاپر ۹۰درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۵,۶۰۳,۵۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
استاپر ۹۰درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۶,۶۰۱,۹۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
استاپر ۴۵درجه پوشفیت پروتکت پلیران ۱۵,۵۰۳,۷۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
لوله برچندمنظوره پوشفیت پروتکت پلیران ۴۲,۶۰۰,۹۰۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰-۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
لوله برچندمنظوره پوشفیت پروتکت پلیران ۵۱,۲۰۲,۲۰۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰-۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+