تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
اتصال ماده پیچی پلیران ۲۹,۳۲۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰ - ۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
اتصال ماده پیچی پلیران ۳۵,۰۳۰ ریال پلی ران اتصال
۳/۴*۲۵ اینج ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
اتصال ماده پیچی پلیران ۵۵,۶۱۰ ریال پلی ران اتصال
۱*۳۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
اتصال ماده پیچی پلیران ۱۲۰,۸۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱/۴ ۱*۴۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
اتصال ماده پیچی پلیران ۱۵۳,۰۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱/۲ ۱*۵۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
اتصال ماده پیچی پلیران ۲۳۴,۸۱۰ ریال پلی ران اتصال
۲*۶۳ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
اتصال ماده پیچی پلیران ۵۳۷,۹۱۰ ریال پلی ران اتصال
۲*۷۵ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
اتصال ماده پیچی پلیران ۵۳۷,۹۱۰ ریال پلی ران اتصال
۱/۲ ۲* ۷۵ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
اتصال ماده پیچی پلیران ۱,۰۱۰,۴۴۰ ریال پلی ران اتصال
۳*۹۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
اتصال ماده پیچی پلیران ۱,۵۶۹,۳۲۰ ریال پلی ران اتصال
۴*۱۱۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+