تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
رابط مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۸۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
رابط مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۱۴,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
رابط مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۷۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
رابط مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۰۶,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۴۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
رابط مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۴۵۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
رابط مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۶۸۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
رابط مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱,۲۶۲,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
رابط مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱,۷۲۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۹۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
رابط مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲,۸۷۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
رابط مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۴,۲۹۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+