تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
شیرانشعاب پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۶,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
شیرانشعاب پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱/۲*۱۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
شیرانشعاب پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱/۲*۱/۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
شیرانشعاب پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱/۲* تیپ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
شیرانشعاب پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۶* تیپ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
شیرانشعاب پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۶* بست ابتدایی ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
شیرانشعاب پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱/۲* بست ابتدایی ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
شیرانشعاب پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
تیپ * بست ابتدایی ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
شیرانشعاب پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
تیپ * تیپ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
شیرانشعاب پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۶* ۵/۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+