تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانو مانیسمان جوشی ۴۵درجه "۱/۲ رده۴۰ بنکن ۹۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
زانو مانیسمان جوشی ۴۵درجه "۳/۴ رده۴۰ بنکن ۱۱۰,۰۰۰ ریال بنکن
۳/۴ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
زانو مانیسمان جوشی ۴۵درجه"۱/۲ ۱ رده۴۰ بنکن ۲۶۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۲ ۱اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
زانو مانیسمان جوشی ۴۵درجه"۱ رده۴۰ بنکن ۱۳۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
زانو مانیسمان جوشی ۴۵درجه "۱/۴ ۱ رده۴۰ بنکن ۱۹۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۴ ۱اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
زانو مانیسمان جوشی ۴۵درجه"۲ رده۴۰ بنکن ۴۶۰,۰۰۰ ریال بنکن
۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
زانو مانیسمان جوشی ۴۵درجه "۱/۲ ۲ رده۴۰ بنکن ۸۴۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۲ ۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
زانو مانیسمان جوشی ۴۵درجه"۳ رده۴۰ بنکن ۱,۲۲۰,۰۰۰ ریال بنکن
۳ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
زانو مانیسمان جوشی ۴۵درجه"۴ رده۴۰ بنکن ۲,۱۵۰,۰۰۰ ریال بنکن
۴ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
زانو مانیسمان جوشی ۴۵درجه"۵ رده۴۰ بنکن ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۵ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________